PROJEKTETS OLIKA FASER

 

Från idé till avslut

Ett projekt går igenom olika faser från idé till avslut. Jag har gjort en kort beskrivning av de olika faserna och vad jag kan hjälpa till med i varje steg. För att projektet ska lyckas i varje steg behövs ett nära samarbete med dig som beställare.

 
 
_MG_6824.jpg
 
 

FAS 1:

Initiera

Under ett projekts första fas behöver du som beställare bestämma vad det är du önskar uppnå med ett projekt och vilken effekt projektet ska ge. Kanske vet du inte riktigt vad det är du önskar uppnå, utan behöver mer information för att kunna ta ett beslut om ett projekt ska genomföras eller inte. Då kan det vara bra att göra en förstudie för att få mer information. En förstudie kan till exempel innebära en marknadsundersökning. I mindre projekt är ofta initieringsfasen kort, medan den i större projekt kan vara väldigt omfattande med en fördjupad förstudie.

Dina krav på projektet behöver du sammanställa i en kravspecifikation för att jag som projektledare ska veta vad det är du önskar hjälp med. Jag kan hjälpa till med både förstudie och kravspecifikation. 

 
_MG_6824.jpg
 
 

FAS 2:

Etablera

Under etableringsfasen skriver jag en projektbeskrivning för att säkerställa att jag som projektledare uppfattat vad som ska genomföras. Du som beställare godkänner projektbeskrivningen innan projektet kan starta. Projektbeskrivningen innehåller ramarna för projektet som; mål, organisation, övergripande tidplan, bemanning, kostnadsplan, informationsplan och projektadministrativa rutiner. 

 
_MG_6824.jpg
 
 

FAS 3:

Genomföra

I genomförandefasen gör jag en detaljplanering och utför vad som överenskommet i projektbeskrivningen. I den här fasen behöver vi komma överens om hur vårt samarbete ska fungera och hur förändringar ska hanteras. Rutiner för rapportering och uppföljning behöver också vara tydliga.  Om det är flera personer som ska ingå i en projektgrupp behöver vi komma överens om hur den ska fungera.

 
_MG_6824.jpg
 
 

FAS 4:

Avsluta

Vid projektavslutet skriver jag en slutrapport och överlämnar projektets resultat till dig som beställare. Här är det viktigt att du som beställare tänker till hur projektets resultat ska tas omhand i den dagliga verksamheten och hur effekten av projektet ska mätas. Jag hjälper gärna till att ta fram mättal för att kunna mäta projektets effekter.